טיב טעם מבקשת לבטל נוהל של עיריית ת”א להסדרת פתיחתם של עסקים בשבת

לטענת טיב טעם, הנוהל האמור גובש בהליך מנהלי הלוקה בפגמים חמורים אשר בגינם יש לבטלו באופן מידי. נטען כי הנוהל פורסם ללא הודעה מוקדמת, ובלי שניתנה זכות טיעון לכל מי שצפוי להיפגע מהנוהל לרבות טיב טעם

טיב טעם
סניף של טיב טעם בעיר. צילום: יח"צ

רשת שיווק המזון טיב טעם מבקשת מבית המשפט המחוזי בתל אביב להורות על ביטול הנוהל שפרסמה עיריית תל אביב להסדרת פתיחתם של עסקים בתחומי העיר בימי שבת ובמועדי ישראל. המדובר ב”נוהל לעריכת הגרלה למתן היתר לפתיחת מרכול בימי שבת ומועדי ישראל” שפרסמה העיריה ב-24 בדצמבר שחלף, ושמטרתו ליישם את האמור בחוק העזר המסדיר את פתיחתם של עסקים בתחומי העיר בימי שבת וחג. הנוהל האמור צורף להדעה שפורסמה באתר העירייה, שעניינה הזמנה להגיש בקשות לקבלת היתר לפתיחת מרכולים בשבת.

חוק העזר קובע איסור לפתוח עסקים בימי שבת ובמועדי ישראל, אלא בכפוף למתן “היתר שבת”, אשר יינתן לתקופה של שנתיים. בתוספת הראשונה לחוק העזר נקבעו מכסות היתרי שבת ביחס לאזורים שונים בעיר תל אביב-יפו, וחוק העזר אף קובע כי תיערך הגרלה בין מבקשי היתר, אם מספר הבקשות יעלה על כמות המכסות. העיריה קצבה בנוהל פרק זמן של כחודש ימים להגשת בקשות להיתר שבת.

לטענת טיב טעם, הנוהל האמור גובש בהליך מנהלי הלוקה בפגמים חמורים אשר בגינם יש לבטלו באופן מידי. עוד נטען כי הנוהל פורסם ללא הודעה מוקדמת, ובלי שניתנה זכות טיעון לכל מי שצפוי להיפגע מהנוהל לרבות טיב טעם. לדברי טיב טעם, אי מתן זכות טיעון והימנעות מקיום שימוע גרמה לפגם יסודי נוסף בנוהל, שכן הוא גובש בהתבסס על תשתית עובדתית לקויה וחסרה.

כמו כן נטען בעתירה, כי דינו של הנוהל בטלות מאחר שהוא פורסם על ידי גורם מקצועי בעיריה – מנהל הנדסה באגף רישוי עסקים, מבלי שהוסמך לכך על ידי ראש העירייה בהתאם לאמור בהוראות חוק העזר. גם הנוהל לגופו, טוענת טיב טעם, לוקה בפגמים מהותיים המחייבים את ביטולו או למצער את השהיית תוקפו לצורך תיקונם של הפגמים.

בעתירה נאמר עוד, כי הנוהל כלל תנאי סף לפיו נדרש רישיון עסק או היתר זמני בתוקף לצורך הגשת בקשה להיתר שבת, וכי לתנאי סף זה אין עיגון כלשהו בחוק העזר, ומשכך הוא נקבע בחוסר סמכות.יתירה מכך, קביעת תנאי הסף האמור מנוגדת לתכליתם של ההסדרים שבחוק העזר, שנועדו להמעיט בהאצלת סמכויות בעלות אופי חקיקתי לגורמי הביצוע.

פגם זה, נאמר בעתירה, הוא אף חמור במיוחד לנוכח העובדה כי תנאי הסף גורם לפגיעה קשה בזכויות היסוד של טיב טעם ושל בעלי מרכולים כדוגמתה, ללא הסמכה מפורשת כנדרש על פי דין.

בנוסף נטען בעתירה, כי תנאי הסף אינו מידתי, שהרי אין כל קשר רציונלי בין אכיפת דיני רישוי העסקים לבין תכליתו של חוק העזר. לדברי טיב טעם, אין חולק שהליך קבלת רישיון עסק הוא מסועף ומורכב ועל כן רשויות מקומיות ובכלל זה עיריית תל אביב מאפשרות לעסקים להתחיל לפעול עוד בטרם הוסדר רישיון העסק שלהם.

לטענת טיב טעם, אין כל הצדקה להבחנה שיוצר תנאי הסף בין פעילות עסק ביום חול לבין פעילותו בימי שבת ומועדי ישראל.

לדברי טיב טעם, באמצעות משרד עורכי הדין ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות’, יישומו של תנאי הסף ישלול ממרכולים הזדמנות כלכלית משמעותית משך שנתיים שלמות, כי לפי הוראותיו, עסק חדש שייפתח לאחר המועד האחרון שעד אליו ניתן להגיש בקשה להיתר שבת, ייאלץ להמתין שנתיים בטרם תינתן לו ההזדמנות לקבל היתר שבת. לפיכך, על מרכולים חדשים בתל אביב תיגזר גזירה כלכלית קשה מנשוא, אשר תהווה חסם כלכלי העשוי לדכא את פתיחתם של מרכולים חדשים, וברור כי לא לכך כיון חוק העזר. לדברי טיב טעם, ברור כי תנאי הסף הקבוע בנוהל הנוגע לדרישת קיומו של רישיון עסק או היתר זמני בתוקף אינו יכול לעמוד, והנוהל, כל עוד הוא כולל תנאי סף זה, דינו להתבטל. בנוסף, הנוהל לוקה בחוסר סבירות ופוגע בזכויות במידה העולה על הנדרש, וסותר את תכליתו של חוק העזר בשל פגמים חמורים.

עוד נטען בעתירה, כי גם פרק זמן הקצר שהוקצה להגשת בקשות אינו סביר ואינו מידתי, וגם מנגנון ההגרלה הקבוע בנוהל פגום מיסודו ועלול לגרום לעיוותים בשוק, אשר יש בהם כדי לפגוע בתחרות הכלכלית וברווחת ציבור התושבים, ולבסוף יביא הנוהל האמור לשינוי מובהק וחריף במרקם המסחרי ובמציאות החיים השוררת בתל אביב, בניגוד גמור לתכליתו המוצהרת.

בד בבד עם הגשת העתירה הגישה טיב טעם בקשה למתן צו ביניים, המורה לעירייה לעכב את הטיפול בבקשות להיתר שבת שהוגשו לפי הנוהל האמור ובכלל זאת את מועד עריכת ההגרלה לפי הנוהל, וכן לאפשר המשך הגשת בקשות כאמור, וזאת עד להכרעה בעתירה. בנוסף, צו ביניים שיורה לעירייה להימנע מפסילת בקשות להיתר שבת עד להכרעה בעתירה. העיריה מיוצגת על ידי משרד עוה”ד מיתר ליקוורניק גבע לשם.

מעיריית תל אביב יפו נמסר: “התביעה התקבלה. העירייה תלמד אותה ותגיב בהתאם”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*