ווקאל בוקס, מועדון קריוקי ומסעדה, תבע את הראל ומת”ם בעקבות נזקי הצפה במושכר במרכז הקונגרסים בחיפה

החברה התובעת מציינת, כי המבטחת ביטחה את המועדון שלה בפוליסה לביטוח עסק, הכוללת בין היתר כיסוי בגין נזקי מים. בנוסף, ווקל בוקס תובעת גם את המשכירה, חברת מת"ם, בטענה שאירוע ההצפה נגרם כתוצאה ממחדל רשלני מצידה, שהתבטא בכך שהזניחה את צנרת המים הראשית

חברת ווקאל בוקס הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה תביעת תגמולי ביטוח ופיצויים בסך 5.57 מיליון שקל כנגד המבטחת שלה הראל וכנגד חברת מת”ם – מרכז תעשיות מדע חיפה.

לדברי התובעת, העוסקת בניהול והפעלה של מועדון זמרה, מסעדה, ובר (מועדון קריוקי) היא התקשרה בהסכם שכירות עם מת”ם, הנמנית על קבוצת גב-ים, להשכרת שטח מסחרי שבבעלותה במרכז הקונגרסים בחיפה. הראל, מציינת התובעת, ביטחה את המועדון שלה בפוליסה לביטוח עסק, הכוללת בין היתר כיסוי בגין נזקי מים.

בתביעה נאמר, כי במהלך תקופת הסכם השכירות אירעו מספר אירועי הצפה ונזק במושכר, שמקורם בליקויים מתמשכים בתשתיות הראשיות של המבנה בדמות נזילות חוזרות ממערכות צנרת ראשיות של הבניין, שהן באחריות הנתבעת מת”ם, עליה מוטלת החובה החוזית לטפל בהן ולדאוג לתקינותן. אירועים אלה, מציינת התובעת, טופלו על ידי מת”ם באופן המלמד אף הוא על אחריותה ביחס לליקויים ולנזקים שנגרמו כתוצאה מהם.

בתביעה נטען, כי במהלך חודש יולי אשתקד, עת מועדון הקריוקי של התובעת היה סגור בעקבות התפרצות מגפת הקורונה, נתגלה לנציג מטעם התובעת שהגיע למקום לצורך ביקור וביצוע הדברה, כי המועדון הוצף כולו במים וכי נגרמו למקום נזקים כבדים.

בדיעבד התחוור לתובעת, כי ארבעה ימים קודם למועד גילוי ההצפה על ידי נציג התובעת החלו משאבות המים במקום לפעול ברצף, ומשמעות הדבר היא כי מים ממערכת כיבוי האש במבנה זרמו והציפו את המועדון. עוד התברר לתובעת, כי חברת מת”ם קיבלה חיווי על כך במערכת ההתראות בזמן אמת ולא הודיעה לה כלל על כך במשך ארבעה ימים. לדברי התובעת, לו הייתה מת”ם פועלת בהתאם לחובתה ומודיעה לה בזמן אמת על נזילת המים במערכת כיבוי האש ודואגת לסגירת מערכת המים במבנה, היו נמנעים נזקי ההצפה הקשים במקום.

התובעת מציינת, כי הגיעה לידי הסכמה עם הראל (שהופר על ידה לאחר מכן חד צדדית) ולפיה לצורכי פשרה תשלם לה הראל 3 מיליון שקל בערכי שיפוי, ואכן שולמה לה מקדמה על חשבון תגמולי הביטוח בסך מיליון שקל.

בתביעה נטען, כי מדובר בנזקים המכוסים במסגרת תנאי הפוליסה וכי הראל לא הכחישה את הכיסוי הביטוחי והחבות, נהפוך הוא. לפיכך ובשים לב לתשלום החלקי ששולם על ידה על חשבון תגמולי הביטוח בסך של מיליון שקל, לא יכולה להיות מחלוקת אמיתית בשאלת הכיסוי הביטוחי לאירוע ותוצאותיו, ולחבותה של הראל לשאת בתשלום תגמולי הביטוח כפי נזקיה של התובעת, והראל מנועה כעת מלטעון אחרת.

לדברי התובעת, בהתאם לתנאי הפוליסה ועל פי קביעת השמאי מטעמה, ברוך שנפס, ולאחר הפחתת המקדמה ששלמה לה בסך מיליון שקל, על הראל לשלם לה את יתרת תגמולי הביטוח בסך 2.8 מיליון שקל.

בנוסף, על חברת מת”ם לפצותה בגין מלוא נזקיה והוצאותיה. זאת, מאחר שאירוע ההצפה נגרם כתוצאה ממחדל רשלני מצידה, שהתבטא בכך שהזניחה ולא דאגה לתקינות צנרת המים הראשית הישנה המזינה את מערכת הכיבוי. בנוסף, בכך שלא דאגה לדווח בזמן אמת לתובעת על  הפעלת משאבות המים במבנה, המעידה על נזילת מים במערכת כיבוי האש, והותירה את המצב כך במשך מספר ימים ברציפות, כאשר מים זורמים ומציפים את המושכר.

בית המשפט מתבקש לחייב את הראל בתשלום יתרת תגמולי הביטוח לתובעת בסך 2.8 מיליון שקל, ואילו את חברת מת”ם לשלם לתובעת פיצויים בסכום דומה. בנוסף, לחייבה ביחד ולחוד עם הראל בתשלום הפיצוי בגין הנזקים לצמודי המבנה ומערכותיו בסך של 2.8 מיליון שקל.

מת”ם מנהלת בימים אלה תביעה נגדית נגד התובעת.

בהראל בחרו לא להתייחס.

ממת”ם נמסר: “כתב התביעה התקבל במשרדי החברה בימים האחרונים, ילמד בהקדם ונתייחס בהתאם בבית המשפט”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*