E-food מארח

כיצד כדאי להציג בתערוכה מקצועית? / מאת ישראל ציגלמן

11 בדצמבר 2017

למרות הגידול בשיעור המכירה הנעשית בדיגיטל, עדיין רובה הגדול של המכירה כיום מושג בדרך מסורתית – יותר מ-95% מהסחר בתוך השוק המקומי וכ-99% מתוך היצוא התעשייתי של ישראל לחו”ל נעשה עדיין דרך צינורות שיווק רגילים, ביניהם התערוכות המקצועיות