לחם חוק

טמפו נגד הממונה לפי חוק אוויר נקי: מבקשת לפטור את הפעילות באתר הייצור בנתניה מהיתר פליטה

9 ביולי 2020

כפועל יוצא מבקשת טמפו להורות למשרד להגנת הסביבה להיענות בחיוב לבקשתה לכלול ברישיון העסק שלה גם הוראות בנוגע לפליטות אוויר ולא במסגרת המנגנון היקר והמורכב של היתר פליטה הקבוע בחוק אוויר נקי