E-food מארח

חתימה (על מסמך) בעיניים עצומות / מאת אבי בן חורין

16 ביוני 2022

מוצר מזון נוזלי, שהוא בעל חשיבות רבה בתהליכי בישול שונים, הוזמן על ידי בעל עסק למזון ולא הגיע ליעדו. כאשר העניין נבדק, התברר שהמוצר נפגע בשילוח, נזל ונזרק. רק אז התפנו לעיין בתנאי החוזה שפטרו לחלוטין את החברה המשלחת מאחריות