E-food מארח

כוחה המרפא של הטחינה / מאת יעל דרור

25 בדצמבר 2017

לא מעט שואלים מהן הסגולות שבאכילת טחינה ומה הוכח במחקרים כתורם לשיפור הבריאות? מהו המינון המומלץ? אחרי כמה זמן נוכל לצפות לראות שיפור מובהק במדדי הבריאות השונים?