הסדרה חקיקתית צרכנית של מועדוני לקוחות

תיקון לחוק הגנת הצרכן (מס' 53), עוסק בהגבלת יכולתו של עוסק לסיים תכנית הטבות מתמשכת שהעניק ללקוחותיו בעת הצטרפותם למועדון הלקוחות שלו או לבצע שינויים בה, בין אם ההצטרפות נעשתה בתשלום ובין אם לאו

עו"ד דלית בן ישראל ועו"ד אפרת ארצי
עו"ד דלית בן ישראל ועו"ד אפרת ארצי

♦ מאת עו”ד דלית בן ישראל ועו”ד אפרת ארצי

לאחרונה פורסם ברשומות תיקון לחוק הגנת הצרכן (מס’ 53), שעניינו הגבלת יכולתו של עוסק לסיים תכנית הטבות מתמשכת שהעניק ללקוחותיו בעת הצטרפותם למועדון הלקוחות שלו, או לבצע שינויים בה, וזאת בין אם הצטרפות כאמור נעשתה בתשלום אם לאו. התיקון לחוק מתייחס לשינויים שיש בהם משום צמצום ההטבות או הזכויות המוקנות לצרכן (ובכלל זה בערכן, אפשרויות המימוש שלהן ותוקפן), ומבחין בין תכניות הטבות קצובות ושאינן קצובות בזמן.

ביחס לתכנית הטבות שאינה קצובה בזמן נקבע, כי עוסק רשאי לסיימה או לשנותה בהודעה שתישלח לצרכן שלושה עד ארבעה חודשים טרם השינוי או הסיום (לפי העניין), כאשר עד למועד השינוי או הסיום יש לאפשר לצרכן את מלוא הזכויות וההטבות העומדים לזכותו לפי התכנית הקיימת.

ההודעה תישלח לצרכן באחד מהאמצעים שבחר הצרכן לשם כך בעת ההצטרפות למועדון הלקוחות, דוגמת דואר, דוא”ל או הודעת טקסט. כאשר שינוי או סיום תכנית הטבות משפיע על יכולתו של הצרכן לצבור זכויות גדל משך ההודעה לתקופה שבין שמונה עד תשעה חודשים מראש, ועד לשינוי או סיום בפועל (לפי העניין) מחויב העוסק לאפשר לצרכן לממש את הזכויות הצבורות לו, ולציין זאת גם בהודעה הנשלחת אליו.

לעומת זאת, התיקון לחוק קובע כי תכנית הטבות הקצובה בזמן אינה ניתנת לשינוי או סיום טרם תוקפה. על העוסק לעדכן את הצרכן בהודעה בכתב, שלושה עד ארבעה חודשים טרם תום התקופה על מועד שינוי או סיום התוכנית, לפי העניין, ולאפשר את ניצול הזכויות עד לאותו תאריך.

התיקון לחוק אינו חל על שינוי או סיום תכנית הטבות הכוללת הטבות או זכויות שניתנות לצרכן על ידי צד שלישי שאינו העוסק עצמו, אם אותו צד שלישי נמצא בפירוק, הליכי פשיטת רגל, כינוס נכסים וכדומה. כמו כן, התיקון לחוק אינו חל על מכירות נקודתיות באופיין, דוגמת מכירות סוף עונה, מכירות חיסול, מכירות באירועים מיוחדים או כאלה שמציעות מחירים מוזלים לשירות או מוצר, שלא בדרך של מתן הנחה לצרכן מסוים.

התיקון ייכנס לתוקף ב-7.12.2017, ויחול גם על תכניות הטבות שהופעלו טרם מועד זה. אולם ככל שעוסק הודיע לצרכן על שינוי או סיום תכניות הטבות קיימת טרם ה-7.12.2017, הרי שהודעתו זו על תנאיה תחייב את הצרכן. כמו כן, ביחס לזכויות או הטבות המסופקות לצרכן על ידי צד ג’ (שאינו העוסק עצמו), ככל שאותו צד ג’ הכתיב לעוסק על ביצוע שינויים בזכויות או הטבות אלה והודעה על כך נמסרה לצרכן, התיקון לחוק ייכנס לתוקפו שנה לאחר מכן, דהיינו ביום 7.8.2018.

על מנת ליצור אחידות בכללים אשר יחולו על תכניות הטבות המוענקות על ידי גורמים שונים, הוחלט להחיל את התיקונים הנזכרים לעיל גם על עוסקים (דהיינו, מי שעיסוקו במכירת נכסים או מתן שירות), וגם על תאגידים בנקאיים שהינם מנפיקים (דהיינו, חברות בשליטת בנקים המנפיקות כרטיסי אשראי). בהתאם, הוראות דומות לאלה שתוקנו בחוק הגנת הצרכן תוקנו גם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע”ו–2016, וחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ”א-1981, בשינויים המחויבים.

הפרת ההוראות הנזכרות לעיל בחוק הגנת הצרכן עשויה להטיל על העוסק עיצום כספי בסך 22 אלף שקל, וככל שהעוסק אינו תאגיד – סך של 7,000 שקל. חוק הבנקאות (שירות ללקוח) מטיל עיצום כספי בסך 50 אלף שקל על מנפיק אשר יפר את הוראות התיקון, ובדומה לו, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) מטיל גם הוא עיצומים כספיים בסכומים המשתנים בהתאם לזהות הגורם שמפר את הדרישות, ומגיעים עד לכדי מאות אלפי שקלים.

 

——————————————————————

הפניות: חוק הגנת הצרכן (תיקון מס’ 53), התשע”ז–2017.

♦ הכותבות הן ממשרד עוה”ד נשיץ, ברנדס, אמיר ושות’

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*