בקשת פשרה בייצוגית נגד מלח הארץ בטענה שמכרה מוצרים במחיר יקר מהמחיר המפוקח

תגובת מלח הארץ: בספטמבר 2016 התקבלה החלטת משרד הכלכלה לפיה המוצרים נשוא התביעה אינם עונים להגדרת "מוצרים דומים" כמוגדר בחוק הפיקוח ועל כן על מוצרים אלו לא חל המחיר המפוקח. עם זאת ולפנים משורת הדין, לעניין מכירת חלק מסדרת מוצרי מלח הארץ עד לספטמבר 2016, הסכימה מלח הארץ להגיע לפשרה עם התובעים

מלח הים האדום במשקלים שונים
מלח הים האדום במשקלים שונים. צילום מסך

הוגשה בקשה לפשרה בייצוגית נגד מלח הארץ ואחרים, בבית המשפט המחוזי מרכז, שעניינה בטענה להפרת חוק הפיקוח על מחירי מוצרים ושירותים, וצווי פיקוח שהותקנו מכוחו, בשל מכירת מוצרי מלח המיוצרים על ידי המשיבה במחיר העולה על המחיר המפוקח של המלח, בניגוד לסעיף 25 לחוק הפיקוח. על פי הנטען בבקשה, מוצרים אלה מהווים “מוצר דומה” כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הפיקוח ולמצער, מוצרים שיש חשש שמא הם עולים לכדי “מוצר דומה”. טענות נוספות שעלו בבקשה: שהמשיבה מייחסת סגולות ריפוי למוצרים אלה ו/או מסמנת את המוצרים בניגוד לדרישות תקן מלח ו/או מפרסמת פרסום מוטעה ו/או מייצרת את המוצרים בניגוד לדין.

התביעה התייחסה למוצרים: מלח גס בצנצנת (מסדרת מוצרי בסיס) ומלח הים האדום 250 גרם, 500 גרם ו-1 ק”ג. הקבוצה עליה יחול ההסכם הוא כל אדם שרכש מוצרים אלה בשבע השנים שקדמו להגשת התובענה (20 במרץ 2007) ועד למועד קבלת ההחלטה של ועדת המחירים (14 באוגוסט 2016).

עיקרי הסדר הפשרה: בית המשפט ימנה את רו”ח שמואל רוזנבלום כמומחה מטעם בית המשפט והוא יעריך את הרווח שהפיקה מלח הארץ ממכירת המוצרים שבפשרה. המחיר יחושב על בסיס ההפרש שבין המחיר בו נמכר המוצר לקמעונאי לבין המחיר המפוקח, בניכוי פערי עלויות של אריזה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית עד המועד להגשת חוות הדעת לבית המשפט. כן יעריך המומחה את עלויות  הסחר וההפצה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית עד למועד האמור לעיל.

בית המשפט יקבע על דרך הפשרה את האחוז מתוך הרווח אשר יועבר על ידי מלח הארץ לקרן, לפי סעיף 27 א’ לחוק תובענות ייצוגיות, לפי שיקול דעתו המלא. בקביעת האחוז יהיה בית המשפט רשאי להתחשב בין היתר גם בעלויות הסחר וההפצה. כן יקבע בית המשפט את שיעור שכר הטרחה לבאי כוח הקבוצה והגמול למבקשים בהתאם לשיקול דעתו.

בכפוף לאישור הפשרה ולמילוי התחייבויות מלח הארץ לפי הסכם, יתגבש מעשה בית דין בעניינים נשוא התביעה כלפי כל חברי הקבוצה. עוה”ד דוד גידנסקי ובעז גידנסקי ייצגו את המבקשים, עו”ד צבי אגמון ייצג את מלח הארץ.

תגובת מלח הארץ: “בספטמבר 2016 התקבלה החלטת משרד הכלכלה לפיה המוצרים נשוא התביעה (כמו גם מוצרים נוספים מסדרת מלח הארץ) אינם עונים להגדרת “מוצרים דומים” כמוגדר בחוק הפיקוח ועל כן על מוצרים אלו לא חל המחיר המפוקח. עם זאת ולפנים משורת הדין, לעניין מכירת חלק מסדרת מוצרי מלח הארץ עד לספטמבר 2016, הסכימה מלח הארץ להגיע לפשרה עם התובעים וללכת לקראת הצרכנים בהקשר זה. המוצרים הנכללים בהסדר הפשרה הם אך ורק צנצנת 1 ק”ג וקרטון 1 ק”ג מסדרת מלח הארץ. מלח הארץ מכבדת את הסכם הפשרה ופועלת על פיו לטובת הצרכנים”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*