אדם טבע ודין מבקש להורות למשרד הבריאות לחשוף נתונים על בדיקות לגילוי חומרי הדברה במזון

לטענת הארגון, משרד הבריאות לא עמד בחובותיו על פי החוק ולא העביר לה עד היום את המידע המבוקש על ידה ואשר החוק מחייב מפורשות את מסירתו. יתירה מכך, המשרד לא עמד בלוחות הזמנים המנויים בחוק - שמונה חודשים לאחר הגשת הבקשה, ובנוסף תשובותיו אינן עולות לכדי החריגים האמורים בחוק בכל הנוגע לאי מסירת מידע ואינן מהוות תשובות מנומקות כנדרש בחוק

מקור: ויקימדיה

אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה הגישה עתירה מנהלית מכוח חוק חופש המידע כנגד משרד הבריאות להורות לו לחשוף בפניה נתונים בדבר ממצאי הבדיקות לגילוי שאריות חומרי הדברה במזון או בתוצרת משווקת בישראל שנערכו בשנים 2016-2018. זאת לרבות מיקום הדגימה ושם המשווק / היבואן שבתוצרתם נמצאו חריגות וכן נתונים בדבר פעולות האכיפה בהן נקט המשרד במקרים בהם רמת השאריות חרגה מן הרמה המרבית המותרת בתקנות בריאות הציבור (שאריות חומרי הדברה).

בעתירה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים נטען כי המידע המבוקש הוא מידע חיוני, הן לציבור בישראל לצורך הגנה על בריאותו והן לאדם טבע ודין כארגון המסייע בקביעת מדיניות ובשמירה על הסביבה ועל בריאות הציבור, לשם בחינת הצורך בשינוי המדיניות.

לטענת אדם טבע ודין, משרד הבריאות לא עמד בחובותיו על פי החוק ולא העביר לה עד היום את המידע המבוקש על ידה ואשר החוק מחייב מפורשות את מסירתו. יתירה מכך, המשרד לא עמד בלוחות הזמנים המנויים בחוק – שמונה חודשים לאחר הגשת הבקשה, ובנוסף תשובותיו אינן עולות לכדי החריגים האמורים בחוק בכל הנוגע לאי מסירת מידע ואינן מהוות תשובות מנומקות כנדרש על פי החוק.

עוד נטען בעתירה, כי התנהלות משרד הבריאות מונעת מן הציבור מידע מהותי הנוגע לבריאותו ומובילה לסרבול מיותר של הליך קבלת המידע. אשר על כן לדעת אדם טבע ודין נדרש לנקוט בפעולה אפקטיבית אשר תגרום למשרד הבריאות בפרט ולרשויות המדינה בכלל להקפיד על עמידה בחובות למסירת מידע. בעניינו, סבורה אדם טבע ודין, סנקציה זו ראוי שתהא פסיקת הוצאות משפט לחובת המשרד אשר יהפכו התנהלות זו לבלתי כדאית עבור הרשות עצמה וכן יפצו את אדם טבע ודין על הטרחה המיותרת ובזבוז משאביה לריק לאור הצורך בהגשת עתירתה זו.

תגובת משרד הבריאות: “העתירה התקבלה במשרד הבריאות, עמדת המשרד תוגש לביהמ”ש באמצעות הפרקליטות כמקובל”.

Be the first to comment

Leave a Reply

כתובת האימייל שלך לא תפורסם


*