לחם חוק

ייצוגית נגד פיל-טונה: מסתירה את תוספת המים במוצרי הטונה בשמן

22 באוגוסט 2017

המבקשת טוענת, כי קיומו של שמן בצירוף מים גורע באופן יחסי משיעורם הכולל של נתחי הדג במוצרים, ועל כן לא בכדי הסתירה הנתבעת את שיעורו של רכיב הדג באופן גורף בכלל המוצרים, הגם כי לפתחה רובצת חובה חוקית לסמן את שיעורו של רכיב זה באחוזים מסך רכיבי המוצר. הנתבעת: מוצריה של פילטונה עומדים באופן מוחלט בדרישות התקן, לרבות לעניין משקל הדג ולרבות לעניין נפח השכבה המימית המותרת בשימורי טונה בשמן