E-food מארח

סוגיות בביטוח לאיסוף והשבה של מוצרי מזון (Recall) / מאת יעקב קיהל

9 ביוני 2022

איזה סימנים במוצרים נחשבים כגורמים לכשל המחייב איסופם מהרשתות? האם כל השמדת מוצרים נחשבת נזק ישיר במסגרת ביטוח המוצר? האם כל חשש לפגיעה אפשרית בציבור מקימה אחריות למבטח? סוגיות בעקבות ריקול המוצרים הנרחב בשטראוס